حروف ابجد

علوم غربیه علمی میراثی از انبیاء می باشد.علوم غربیه از برای نجات انسان‌ها و اصلاح زندگی آن‌ها بوجود آمده است. و باید از این طرز صحیح استفاده نمود.

بشر همیشه در صدد تدوین قوانینی بوده است تا بتواند با علم به اسرار زندگی پی ببرد و به آرزو های خود دست یباد. و در تمام زمانها همیشه در فعالیت و جستجو بوده است.

در قرون اولیه تاریخ بشر انسان‌ها به وسیله ستارگان و دیگر ابزارت استفاده کرده و انسان را از اضطراب و نگرانی خارج می ساختند و او را از اخبار آینده مطلع می نمودند و به او امید زندگی می بخشید

در علوم غربیه از چند طریق می‌توان کشف و به نتیجه مطلوب رسید. و یکی از آن راه‌ها استفاده از حروف ابجد می باشد.

حروف ابجد بر دو نوع است:

 

حروف ابجد صغیر:

الف=1 ب=2 ج=3 د=4
هـ=5 و=6 ز=7 ح=8
ط=9 ی=10 ک=8 ل=6
م=4 ن=2 س=0 ع=10
ف=8 ص=6 ق=4 ر=8
ش=0 ت=4 ث=8 خ=0
ذ=4 ض=8 ظ=0 غ=4

حروف ابجد کبیر:

الف=1 ب=2 ج=3 د=4
هـ=5 و=6 ز=7 ح=8
ط=9 ی=10 ک=20 ل=30
م=40 ن=50 س=60 ع=70
ف=80 ص=90 ق=100 ر=200
ش=300 ت=400 ث=500 خ=600
ذ=700 ض=800 ظ=900 غ=1000

حروف فارسی که معادل عربی ندارند(پ گ چ ژ). حذف شده و در نظر گرفته نمی شود.

در کتابهای دعانویسی برای حروف ابجد خواص زیادی ذکرشده است.

اساتید قدیمی اعتقاد داشتن برای بدست آوردن طالع شخص می توان از حروف ابجد استفاده کرد.

برای بازکردن سرکتاب بر اساس حروف ابجد می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

سرکتاب ابجد کبیر